Bước 1: Chuẩn bị hàng hóa đúng hợp đồng đã ký và chứng từ.

Bước 2: Đảm bảo phương thức vận chuyển và bảo quản hàng hóa trong suốt quá trình giao nhận hàng.

Bước 3: Làm đầy đủ thủ tục.

Bước 4: Thanh toán và thanh lý hợp đồng.