Vùng trồng Thanh Long

General Information

Mã vùng trồng: .....

Địa chỉ: Long An

Nhà máy:

Crop

Crop: Thanh long đỏ

Variety:

Diện tích trồng (hecta): 500

Thanh long

Mã vùng: ….

Cây trồng: thanh long đỏ

Địa phương: Long An

Diện tích: 500 ha

Tiêu chuẩn: Global gap

Mùa vụ: 5,6,7,8,9,10

 

Thanh long

Mã vùng: ….

Cây trồng: thanh long đỏ

Địa phương: Long An

Diện tích: 500 ha

Tiêu chuẩn: Global gap

Mùa vụ: 5,6,7,8,9,10

 

Thanh long

Mã vùng: ….

Cây trồng: thanh long đỏ

Địa phương: Long An

Diện tích: 500 ha

Tiêu chuẩn: Global gap

Mùa vụ: 5,6,7,8,9,10

 

Thanh long

Mã vùng: ….

Cây trồng: thanh long đỏ

Địa phương: Long An

Diện tích: 500 ha

Tiêu chuẩn: Global gap

Mùa vụ: 5,6,7,8,9,10

 

Nothing