Điều kiện làm việc: đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty và các khoản phụ cấp, hỗ trợ phúc lợi theo quy định của Công ty.