Mango Zone in An Giang

General Information

Mã vùng trồng: VXAG-01

Địa chỉ: An Giang

Nhà máy: An Giang

Crop

Crop: Mango

Variety:

Planted Area (hectare):

Đến nay, các nhà vườn trồng xoài trong tỉnh Đồng Tháp được cấp 327 mã số vùng trồng xoài góp phần kết nối liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có gần 6.000 ha được cấp mã số vùng trồng xoài, nhiều nhất là ở huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.

Đến nay, các nhà vườn trồng xoài trong tỉnh Đồng Tháp được cấp 327 mã số vùng trồng xoài góp phần kết nối liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có gần 6.000 ha được cấp mã số vùng trồng xoài, nhiều nhất là ở huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.

Đến nay, các nhà vườn trồng xoài trong tỉnh Đồng Tháp được cấp 327 mã số vùng trồng xoài góp phần kết nối liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có gần 6.000 ha được cấp mã số vùng trồng xoài, nhiều nhất là ở huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.

Đến nay, các nhà vườn trồng xoài trong tỉnh Đồng Tháp được cấp 327 mã số vùng trồng xoài góp phần kết nối liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có gần 6.000 ha được cấp mã số vùng trồng xoài, nhiều nhất là ở huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.

Nothing