Chính sách chất lượng

Chất lượng là uy tín, là sự tồn tại và phát triển của công ty. Vì vậy chúng ta cần phải dựa vào pháp luật của Việt Nam và các nước có tiêu thụ sản phẩm ANTESCO, cam kết :


LẤY VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM LÀM TIÊU CHUẨN HÀNG ĐẦU, KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ ĐỂ ỔN ĐỊNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẰM THỎA MÃN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG, TRÊN CƠ SỞ THIẾT LẬP MỐI HỢP TÁC BỀN VỮNG TỪ KHÂU CUNG CẤP, SẢN XUẤT ĐẾN KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM.

 

Long Xuyên, ngày 03 tháng 09 năm 2002

Giám đốc
HUỲNH QUANG ĐẤU

Giới thiệu công ty