Lịch sử

Năm 1975: Công ty Vật Tư Nông Nghiệp An Giang, tiền thân công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp An Giang, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, phân bón, thuốc BVTV, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp.

Năm 1986: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 03 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp của tỉnh An Giang (Công ty Vật tư Nông nghip, Chi cc khí Nông nghip và Chi cc Bo V Thực Vt) gọi tắt là ANTESCO và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp như máy móc nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Trong quá trình phát trin chung ca kinh tế xã hội, sau 2 năm hp nht, b phn chuyên v thuc bo v thực vt đưc tách ra khỏi Công ty, đng thi Công ty đưc UBND Tnh đ ngh B Thương Mi (nay B Công Thương) cấp giy phép trực tiếp xut nhp khu c loi vt nông nghip và nông sn.
Năm 1992: ANTESCO  đưc  trao  Quyết  đnh  thành  lp  số  530/QĐUB  ngày 02/11/1992 của UBND tỉnh An Giang quyết định chuyển từ đơn vị quốc doanh thành Doanh nghiệp Nhà nước với số vốn ban đầu là 7.248.217.000 đồng.

Năm 1994: ANTESCO thành lp xí nghip chế biến ng sn, rau qu và thực phm đầu tiên phục vụ cho việc xut khu.

Năm 1999: ANTESCO tiếp tc mở rng đu xây dng thêm nhà máy đông lnh vi thiết b và dây chuyn sn xut hin đi đưc nhp t M và Đan Mạch với công sut 8.000 tn/năm. ANTESCO cũng đã xây dng đưc vùng nguyên liu riêng bng cách đu và bao tiêu sn phm nhm n đnh nguyên liu đu vào cho sn xut và to thu nhp cho ni ng dân. Sn phm chính ca ANTESCO bp non, đu nành rau và khóm.

Năm 2008: ANTESCO đu thêm phân xưởng chế biến ph phm từ v rau qu đ ép viên  dùng làm  thc  ăn  gia  súc với công  sut ban  đu   2.400 tn  thành phm/năm nhm gii quyết lưng rác thi t sn xut rau qu cũng như nhng vn đ v v sinh môi trưng.

Đến tháng 06/2011: thực hiện theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của chính phủ, công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp An Giang chính thức chuyển đổi sang công ty cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.

Giới thiệu công ty