Danh sách vùng trồng nông nghiệp

Những vùng trồng nông nghiệp tại Việt Nam

Vùng trồng Đậu bắp Nhật
 • Mã vùng trồng: .....
 • Cây trồng: Đậu bắp Nhật
 • Address:
 • Mùa vụ:
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
Vùng trồng Chanh dây
 • Mã vùng trồng: ....
 • Cây trồng: Chanh dây
 • Address:
 • Mùa vụ:
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
Vùng trồng Bắp non
 • Mã vùng trồng: ....
 • Cây trồng: Bắp non
 • Address: Chợ Mới - An Giang
 • Mùa vụ:
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
Vùng trồng Đậu nành rau
 • Mã vùng trồng: .....
 • Cây trồng: Đậu nành rau
 • Address: An Giang
 • Mùa vụ:
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
Vùng trồng Thanh Long
 • Mã vùng trồng: .....
 • Cây trồng: Thanh long đỏ
 • Address: Long An
 • Mùa vụ:
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
Vùng trồng Bắp ngọt
 • Mã vùng trồng: ....
 • Cây trồng: Bắp ngọt
 • Address:
 • Mùa vụ:
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
Vùng Xoài
 • Mã vùng trồng: ....
 • Cây trồng: Xoài keo
 • Address: An Phú - An Giang
 • Mùa vụ:
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec